Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Kronologija i odluke

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba je na 54. sjednici od 16. ožujka 2006. godine donijelo  Zaključak o davanju mišljenja o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački digitalni grad d.o.o., a na prijedlog trgovačkog društva Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. uz ocjenu da je to u interesu Grada Zagreba. 
 
S toga je u cilju ostvarivanja cjelovitog sustava upravljanja, izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture za potrebe komunikacijsko-informatičkih sustava i usluga osnovana Podružnica Zagrebački digitalni grad d.o.o. u 100 % vlasništvu Grada Zagreba. 
 
Zaključkom Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, od 29. ožujka 2006. godine, a sukladno članku 35. stavku 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  trgovačkom društvu Zagrebački digitalni grad d.o.o., sada Zagrebački holding d.o.o. - podružnici Zagrebački digitalni grad, prenijeta su sva prava i obveze u vezi korištenja, održavanja, razvoja i upravljanja sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za polaganje telekomunikacijskih instalacija za potrebe komunikacijsko-informatičkih sustava.
 
Točkom 4. istog Zaključka propisano je da će vlasnici telekomunikacijskih vodova koji su položeni u sustav DTK i drugu komunalnu infrastrukturu na području Grada Zagreba, kao i budući korisnici sustava DTK i druge komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba, sklopiti sa Društvom za upravljanje ugovor kojim će se urediti tehnički uvjeti polaganja vodova, te način i uvjeti korištenja uz novčanu naknadu, kako to propisuje članak 22. stavak 2. Zakona o telekomunikacijama.
 
Nadalje, Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba je na 130. sjednici od 07. ožujka 2007. godine donijelo Zaključak o visini novčane naknade za pravo korištenja distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge komunalne infrastrukture, a zaključkom od 24. prosinca 2009. godine, gradonačelnik Grada Zagreba je donio odluku da se novčana naknada plaća u dvanaest jednakih mjesečnih rata.
 
Gradska skupština Grada Zagreba je 13. rujna 2007. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značaja. Donošenjem odluke da je korištenje, održavanje, razvoj i upravljanje sustavom DTK i drugom komunalnom infrastrukturom na području Grada Zagreba komunalna djelatnost, osigurano je trajno i kvalitetno obavljanje te komunalne djelatnosti i kvalitetnije održavanje telekomunikacijske kanalizacije  u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve u skladu s načelima komunalnog gospodarstva.
Nadalje, Zagrebački digitalni grad je prijavljen kod Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za obavljanje  djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i to:
-davanje u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova,
-davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, čija je sastavnica između ostalog kabelska kanalizacija (DTK) i antenski stupovi, 
Također, upisani smo u evidenciju Popisa upravitelja koju za Grad Zagreb vodi Gradski ured za katastar i geodetske poslove.
 
Zagrebački holding d.o.o. Odlukom Uprave Društva, urbroj. RZ-09/4945-1 od 17.07.2009. godine, prenio je na podružnicu Zagrebački digitalni grad sva prava i obveze u vezi sa korištenjem, održavanjem i upravljanjem elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i poveznom opremom operatera javnih komunikacijskih usluga, što posebno obuhvaća kabelsku kanalizaciju i antenske stupove unutar objekata u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., a za potrebe instaliranja i održavanja elektroničke komunikacijske opreme.
 
Na 134. sjednici Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. dana 07. prosinca 2009. godine donijeta Odluka, broj: RZ-09/8805-1 o cjenovnom sustavu davanja u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova i davanje pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.
 
Slijedom navedenog, poslana je obavijest svim operatorima javnih komunikacijskih usluga u Gradu Zagrebu, da ukoliko su zainteresirani za pružanje svojih usluga u stambeno poslovnom naselju Novi Jelkovec, sklope sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. - podružnicom Zagrebački digitalni grad Ugovor o pristupu i zajedničkom korištenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.