Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Procedura

NAJAM DTK

Pravna osoba (ovlašteni operator/davatelj telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj) na temelju potpisanog Ugovora o pristupu i korištenju sustava DTK sa Zagrebačkim holdingom d.o.o.– podružnicom Zagrebački digitalni grad podnosi zahtjev za najam i korištenje DTK sustava na području Grada Zagreba za određenu trasu/dionicu DTK sustava.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. NACRT DTK TRASE NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA U M 1:1000 s iskazanom dužinom kabela
2. Ispunjen ZAHTJEV ZA NAJAM I KORIŠTENJE SUSTAVA DTK
(zahtjev sadrži podatke o DTK trasi – početna i završna spojna točka kabela, vrsti kabela, planiranom početku i završetku radova, izvođaču radova)


POSTUPAK U PODRUŽNICI NAKON ZAPRIMANJA ZAHTJEVA ZA NAJAM DISTRIBUTIVNE TELEKOMUNIKACIJSKE KANALIZACIJE

Nakon zaprimanja zahtjeva za najam određene dionice DTK sustava, tim tehničke službe podružnice izlazi na teren i ispituje konkretnu dionicu DTK sustava (slobodni prostor u cijevima i prohodnost trase). Ukoliko na zatraženoj dionici postoji dovoljno slobodnog prostora u DTK sustavu Grada Zagreba, pravnoj osobi se izdaje Tehničko rješenje za najam slobodnog prostora u kabelskoj kanalizaciji zajedno sa Odobrenjem za polaganje kabela i Odobrenjem za otvaranje zdenaca u javno – prometnim površinama u Gradu Zagrebu.

Ukoliko se DTK zdenci nalaze u prometnoj površini (pješački hodnik/kolnik) traži se i privremena regulacija prometa od podružnice Zagrebačke ceste, odnosno za slučaj javnih cesta od nadležnog gradskog Sektora za promet i ceste – Odsjeka za održavanje javnih cesta i cestovnih objekata, te se dobivene suglasnosti zajedno sa tehničkim rješenjem, odobrenjem za polaganje kabela i odobrenjem za otvaranje zdenaca izdaju pravnoj osobi. Također se podnositelju zahtjeva izdaje neispunjen obrazac odjave radova na uvlačenju kabela. Istovremeno sa izdavanjem odobrenja podnositelju zahtjeva, preslika odobrenja šalje se Komunalnim redarima Grada Zagreba.

Ukoliko u zatraženoj dionici DTK sustava nema dovoljno slobodnih kapaciteta, pravnoj osobi se predlaže druga alternativna dionica ukoliko postoji, ili u posebnim slučajevima (kada nema slobodnih kapaciteta na zatraženoj dionici ili mogućnosti alternativne trase) izgradnja odgovarajućeg dijela DTK sustava u skladu sa potpisanim Ugovorom o pristupu i korištenju sustava DTK.

CJENIK (Visina novčane naknade za pravo korištenja distribucijske telekomunikacijske kanalizacije i druge komunalne infrastrukture, Službeni glasnik Grada Zagreba br. 01/10)


PLAĆANJE

Po primitku odobrenja za polaganje kabela i korištenje sustava dionice DTK, te ispostavljenog računa za naknadu, sukladno Ugovoru o pristupu i korištenju sustava DTK-a, pravna osoba je obvezna izvršiti plaćanje. 


USLUGE IZGRADNJE DTK – PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆI DTK SUSTAV

Pravna osoba (ovlašteni operator/davatelj telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj) na temelju potpisanog Ugovora o pristupu i korištenju sustava DTK sa Zagrebačkim holdingom  d.o.o. – podružnicom Zagrebački digitalni grad može podnijeti Zahtjev za izradu priključka na postojeći DTK sustav na području Grada Zagreba u slučajevima kada je potrebno izvršiti spajanje novih korisnika na postojeći DTK sustav, u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom, pravilima i standardima struke.

U iznimnim slučajevima, prilikom gradnje novih objekata zahtjev može podnijeti i investitor objekta (pravna/fizička osoba) koja nema potpisan Ugovor o pristupu i korištenju sustava DTK s podružnicom, kada je potrebno u skladu sa izdanom građevinskom dozvolom i posebnim uvjetima gradnje izdanim od strane Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije izvršiti spajanje novog objekta na postojeći DTK sustav. U navedenom slučaju se pored dolje navedene potrebne dokumentacije prilaže i preslika građevinske dozvole (koja glasi na ime investitora – podnositelja zahtjeva) i Potvrda o usklađenosti Glavnog projekta s posebnim uvjetima gradnje za navedeni objekt.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. NARUDŽBENICA RADOVA
2. TEHNIČKA KARTA SA UCRTANIM TK VODOVIMA U M 1:1000
3. TEHNIČKO RJEŠENJE KOJE SADRŽI POSTOJEĆE I PLANIRANO STANJE
4. PRESLIKA GRAĐEVINSKE DOZVOLE (za navedene iznimne slučajeve)
5. PRESLIKA POTVRDE O USKLAĐENOSTI GLAVNOG OBJEKTA S POSEBNIM UVJETIMA GRADNJE (za navedene iznimne slučajeve)


POSTUPAK U PODRUŽNICI NAKON ZAPRIMANJA ZAHTJEVA ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA NA POSTOJEĆI DTK SUSTAV

Po zaprimljenom zahtjevu za priključak na postojeći DTK sustav, tim tehničke službe podružnice izlazi na teren i direktno utvrđuje koliku površinu kolnika/pješačkog hodnika/zelene površine je potrebno prekopati da bi se izgradio zatraženi priključak. Podružnica Zagrebački digitalni grad podnosi Zahtjev za izdavanje suglasnosti prekopa javne asfaltne površine podružnici Zagrebačke ceste, odnosno Zahtjev za izdavanje suglasnosti prekopa javne zelene površine podružnici Zrinjevac, ukoliko se radi o zelenim površinama.

Također, ukoliko se radi o javnim cestama na području Grada Zagreba, podnosi se i zahtjev za privremenu regulaciju prometa nadležnom gradskom Sektoru za promet i ceste – Odsjeku za održavanje javnih cesta i cestovnih objekata. Podnositelju zahtjeva se šalje predračun (na osnovi utvrđenih površina izvidom na terenu i internih cjenika za pojedine vrste prekopa površina podružnica Zagrebačke ceste i/ili Zrinjevac).

Po plaćenom predračunu i primljenim zatraženim suglasnostima, podnositelju zahtjeva izdaje se Odobrenje za izvođenje priključka na DTK sustav Grada Zagreba, Suglasnost podružnice Zagrebačke ceste i/ili Zrinjevac, Rješenje o privremenoj regulaciji prometa (ukoliko je potrebno) i neispunjen Obrazac za odjavu radova na izvođenju priključka. Istovremeno sa izdavanjem odobrenja podnositelju zahtjeva, preslika odobrenja šalje se Komunalnom redarstvu Grada Zagreba.

Nakon izvedenih radova, podnositelj zahtjeva dostavlja podružnici ispunjen obrazac odjave radova na izvođenju priključka i dokumentaciju izvedenog stanja, nakon čega se podružnici Zagrebačke ceste i/ili Zrinjevac prijavljuje završetak radova i pristupa se sanaciji prekopa. Nakon preuzetog zapisnika o sanaciji i primljenog računa od podružnice Zagrebačke ceste i/ili Zrinjevac radi se prefakturiranje i završni račun se šalje podnositelju zahtjeva.


IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OTVARANJE DTK ZDENACA

Pravna osoba (ovlašteni operator/davatelj telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj) na temelju potpisanog Ugovora o pristupu i korištenju sustava DTK sa Zagrebačkim holdingom – podružnicom Zagrebački digitalni grad podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za otvaranje DTK zdenaca za određenu trasu/dionicu sustava DTK u slučajevima kada je potrebno izvršiti popravak kvarova i/ili servisiranje postojeće pasivne komunikacijske opreme.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. NACRT DTK TRASE NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA U M 1:1000
2. Ispunjen ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OTVARANJE DTK ZDENCA
(zahtjev sadrži podatke o vrsti radova, vrsti javne površine, DTK dionici na kojoj će se izvoditi radovi, DTK zdencima koji će se otvarati, planiranom početku i završetku radova, izvođaču radova)


POSTUPAK U PODRUŽNICI NAKON ZAPRIMANJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OTVARANJE DTK ZDENACA

Nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje DTK zdenaca, tim tehničke službe podružnice zajedno sa predstavnikom podnositelja zahtjeva izlazi na teren i utvrđuje činjenično stanje. Ukoliko se DTK zdenci nalaze u prometnoj površini (pješački hodnik/kolnik) traži se privremena regulacija prometa od podružnice Zagrebačke ceste, odnosno za slučaj javnih cesta od nadležnog gradskog Sektora za promet i ceste – Odsjeka za održavanje javnih cesta i cestovnih objekata, te se dobivene suglasnosti zajedno sa odobrenjem za otvaranje zdenaca u javno – prometnoj površini i obrascem za odjavu radova na otvaranju DTK zdenaca izdaju pravnoj osobi. Istovremeno sa izdavanjem odobrenja za otvaranje DTK zdenaca, preslika odobrenja šalje se Komunalnom redarstvu Grada Zagreba.