Zagrebački Holding
Mapa webaKontakti
Zagrebački digitalni grad

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže u naselju „Podbrežje“

Sukladno čl. 8. Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14), Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Zagrebački digitalni grad dostavlja podatke za objavu namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području naselja „Podbrežje“ u Gradu Zagrebu.

Svjetlovodna distribucijska mreža „Podbrežje“

a.    naziv, adresa i OIB investitora: Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Zagrebački digitalni grad, Avenija Dubrovnik 15 , 10020 Zagreb , OIB: 85584865987

b.    područje/teritorij obuhvata planirane svjetlovodne distribucijske mreže u km2: 0.19 km2

c.    broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora, javnih i drugih subjekata na području/teritoriju obuhvata u skladu s dokumentima prostornog plana1 : cca. 2000 (prva faza: 640)

d.    adresa i vrsta (sadrži aktivnu/pasivnu opremu) distribucijskog čvora: Potpuno opremljen distribucijski čvor/kolokacijski centar na *sjevernoj strani objekta „A4“

e.    planirana veličina prostora distribucijskog čvora: 40.41 m2

f.    planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): 2800 (prva faza: 960)

g.    planirani datum početka postavljanja: 17.04.2018.

h.    planirani datum završetka postavljanja: 17.05.2018.

i.    grafički prikaz područja svjetlovodne pristupne mreže: ZDG – SDM Podbrežje

j.    pristup i korištenje SDM-a:
  • mjesečna naknada za korištenje svjetlovodne niti od distribucijskog čvora do korisnika, uključujući i dio instalacije u zgradi: 50 kn (+ PDV)
  • mjesečna naknada za najam prostora u distribucijskom čvoru za smještaj pasivne opreme2  (1 RU, kazete, itd.): 35 kn (+ PDV)

* ulica u naselju još nije imenovana


____________________________
1 Prema Urbanističkom planu uređenja planirana je gradnja: 11 samostojećih, stambenih građevina visine do 9 etaža s ukupno 1800 stanova, dvije predškolske ustanove, osnovna škola, kulturno-informativni centar, bazenski kompleks i sportska dvorana. parkovi, 6 igrališta za uzrast od 0 - 6 godina i  6 igrališta za uzrast od  7 -18 godina.

2 Ostale usluge (kolokacija opreme što uključuje nadziranu temperaturu i vlagu, sustav za dojavu i gašenje požara, kontrolu pristupa i video nadzor, uz redundantne sustave klimatizacije i napajanja električnom energijom) biti će definirane naknadno u sklopu Minimalne ponude ZDG-a